presentació

El Pla Estratègic 2016-2020 és el document de referència d’aquest quadrienni, que pretén fixar els objectius assolibles per a gestionar l’entitat d’acord amb el programa que es descriu. Així mateix aquest instrument prioritza els objectius i concreta els medis que són necessaris per a poder desenvolupar una atenció de qualitat a les persones amb discapacitat tutelades, tot comptant amb els recursos i la complicitat activa de les institucions públiques, les institucions privades i les persones col•laboradores, que treballant en xarxa permeti portar a bon port el compliment de les funcions que té encomanades l’entitat.

Aquest Pla Estratègic 2016-2020, s’ha inspirat en documents equivalents d’altres fundacions tutelars de Catalunya i d’acord amb els criteris del propi Patronat i també per a donar compliment als preceptes que senyala el Llibre Segon del Codi civil de Catalunya, en el títol II sobre les institucions de protecció de la persona pel que fa a la Tutela (art.222, 1-54 i a la Curatela (art. 223, 1-10). Així mateix com en l’apartat corresponents del Llibre Tercer del mateix Codi civil de Catalunya pel que fa a les Fundacions (art, 331, 1-11; 332, 1-13; 333, 1-12; 334,1-8; 335 1-6), també la Llei de Serveis Socials de Catalunya (12/2007) i la Convenció de l’Organització de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat de 2006, subscrit per l’Estat Espanyol (BOE 2 d’agost de 2011).

Aquest document ha estat elaborat en compliment de l’acord del Patronat de la Fundació Privada Tutelar Família i Societat del dia 21 d’octubre de 2015. L’elaboració del Pla Estratègic 2016-2020, s’ha realitzat desprès de cinc anys de d’haver desenvolupat una gestió activa de la tutela a un bon nombre de persones, seguint criteris de rigor professional i que permet establir el programa a l’ horitzó de l’any 2020.

Joan Galí i Homet
President

Des de l’any 2010 fins el 2015, s’han atès fins a 32 persones, promovent un creixement continuadament sostingut, tal com queda reflectit en el quadre adjunt, i seguint aquest criteri, es proposa una previsió de futur pel present Pla Estratègic 2016-2020, per a continuar aquesta línia i continuar treballant per a donar compliment als objectius propis, essent sabedors de les demandes de les entitats que s’integren al Patronat i també dels requeriments judicials que s’endeguen a l’àrea geogràfica (Vallès), de gestió de l’entitat. Així, el Pla Estratègic 2016-2020, preveu una admissió anual de 8 persones tutelades a l’any i el corresponent increment de personal professional de tutela de l’Àrea Social per a complir la ràtio de 17 persones tutelades/ professional de tutela.

prevtut2020

Projecció de tuteles i professionals pel període 2016-2020

Evolució de persones tutelades i professionals de tutela d’Àrea Social, es detalla a continuació d’acord amb les dades següents:

Placeholder image

Línies d'actuació, objectius específics i mesures d'aplicacio.

Línia estratègica 1

Consolidar una entitat de tutela de proximitat , preferentment, per atendre les persones que amb discapacitat vinculades a les entitats que integren llur Patronat i també de les comarques del Vallès Occidental i Oriental.

Les entitats que han estat impulsores de la Fundació Tutelar Família i Societat, gaudeixen d’una trajectòria de molts anys d’atenció a persones amb discapacitat, sobretot en l’àmbit assistencial, formatiu, laboral i/o de l’habitatge. Assumir l’acceptació de la tutela legal és un pas necessari en molts casos i un servei convenient.

Tot i que l’àmbit territorial de la Fundació és Catalunya, serà preferent la seva acció a persones ateses per les entitats que integren el Patronat de la Fundació Tutelar Família i Societat, així com de les persones amb discapacitat de les comarques del Vallès Oriental i Occidental. Atès que ambdues comarques gaudeixen d’una població de més 1,5 milions d’habitants i amb aquesta capacitat censal s’ha cregut convenient establir una organització tutelar, fet que permet oferir un servei de proximitat i una atenció molt més ajustada, valoritzant encara més el dret a la tutela. Aquesta atenció pròxima és la baula necessària que afavoreix comportaments d’autogovern i confort i ajuda a la millora psíquica de la vida persones amb discapacitat, tot fomentant l’autoestima d’aquelles persones.

Objectius

 • 1.1- Promoure la incorporació a la Fundació de la resta d’entitats d’atenció a PAD del Vallès Occidental amb necessitats de tutela.
 • 1.2- Conèixer la realitat i necessitats del Vallès i si s’escau promoure la incorporació a la Fundació de les entitats d’atenció a PAD del Vallès Oriental amb necessitats de tutela.
 • 1.3 Promoure un programa de difusió comarcal sobre el dret de tutela de tota persona amb discapacitat.
 • 1.4- Establir un pla de coordinació amb els serveis socials-assistencials municipals de tots els municipis, preferentment, de les dues comarques durant el termini de Pla Estratègic.
 • 1.5- Donar cobertura a totes les demandes judicials de tutela que tinguin referència, preferentment, a les comarques del Vallès.

Línia estratègica 2

Donar una atenció de qualitat a les persones tutelades que permeti aconseguir, el seu màxim benestar personal i la seva inserció social.

Donar una atenció de qualitat a les persones tutelades, garantint els seus drets fonamentals i permetent, a través de les funcions de tutela, el seu màxim benestar i la seva inserció social.

El Patronat per a complir el compromís tutelar es regirà pels criteris i preceptes de la Convenció de l’Organització de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, ... totes les persones amb discapacitat tenen dret al reconeixement de la seva capacitat jurídica, en igualtat de condicions amb les altres, en tots els aspectes de la vida i han de tenir accés als suports que puguin necessitar. Així mateix, se’ls ha de proporcionar les salvaguardes adequades i efectives que respectin els drets, la voluntat i les preferències de cada persona, que no hi hagi conflicte d’interessos ni influència indeguda, que siguin proporcionades i adaptades a les circumstàncies de cada persona i que s’apliquin en el termini més curt possible.

Objectius

 • 2.1.- Defensar i promoure els drets de les persones tutelades
 • 2.2.- Promoure el model de Planificació Centrada en la Persona (PCP)
 • 2.3.- Promoure la integració de la persona en el seu entorn
 • 2.4.- Potenciar l’autodeterminació i la vida independent de la persona tutelada
 • 2.5.- Facilitar la formació sobre drets i deures a les persones tutelades i assegurar el coneixement d’aquesta matèria al personal professional i voluntari.
 • 2.6.- Confeccionar Protocols d’actuació

Línia estratègica 3

Garantir l’actuació ètica de totes les accions que participin amb la Fundació, tant a través de les persones que hi treballen com les que hi col•laboren.

L’ètica és la reflexió crítica i racional sobre fets de la moral i com aquest s’apliquen a nivell individual i social. D’acord amb el que diu la Llei 12/2007, de Serveis Socials, ... els professionals de les entitats que gestionen serveis socials han d’orientar llur activitat de manera que garanteixi, especialment, la dignitat de les persones, llur benestar i el respecte a llur autonomia i intimitat.

Objectius

 • 3.1.- Crear un Comitè d’Ètica
 • 3.2.- Revisar, anualment, el Codi ètic
 • 3.3.- Promoure la formació ètica del personal professional i voluntari.

Línia estratègica 4

Establir un servei de pretutela, que vetlli per la qualitat de vida de les persones que necessitin aquesta atenció, així com qualsevol altra figura de protecció a la persona reconegudes en dret en el Llibre segon del Codi civil de Catalunya, Títol II, Les institucions de protecció de la persona.

L’establiment d’un servei de pretutela, serveix per a crear sinergia i confiança entre la família de la persona discapacitada i la Fundació Tutelar, d’aquí la conveniència de tenir una guia per a treballar aquest servei que permetin establir compromisos i coneixement d’ambdues parts.

Així mateix, si és el cas s’establiran guies per donar resposta a l’atenció de les altres figures de protecció reconegudes en el Llibre segon del Codi civil de Catalunya, Títol II, Les institucions de protecció de la família.

Objectius

 • 4.1.- Establir un programa de pretutela (guia)
 • 4.2.- Realitzar un seguiment anual de la persona amb pretutela i la seva família
 • 4.3.- Oferiment d’assessoraments a les famílies

Línia estratègica 5

Promoure un model de gestió i atenció a les persones tutelades obert a les corrents científiques actualitzades, reconeixen la plena personalitat jurídica de les persones amb discapacitat.

En el nostre entorn social, els criteris sobre l’atenció de les persones tutelades, tot i estar regulat per la legislació del Codi Civil de Catalunya, és convenient establir “diàlegs” entre els referents professionals, els referents familiars, els referents de salut i els referents de les entitats que ofereixen serveis de salut, d’acció laboral o d’habitatge a aquestes persones, tant de l’entorn proper com de més abast, per a poder tenir contrast i oferir programes renovats d’actuació a les persones tutelades, que albirin una millora de l’autoestima personal i l’autogestió social i el gaudi dels drets jurídics, socials i de tota mena a les persones tutelades.

Objectius

 • 5.1.- Fomentar i col•laborar en programes d’intercanvi de coneixements, bones pràctiques i experiències amb la comunitat assistencial, de tal manera que permeti incrementar la qualitat de la gestió i l’atenció del servei que s’ofereix a les persones tutelades.
 • 5.2.- Establir protocols d’actuació, adreçats als professionals i voluntaris de la Fundació i també la coordinació amb els professionals dels centres assistencials i laborals que complementin el desenvolupament vital de les persones tutelades.

Línia estratègica 6

Consolidar la salut financera i econòmica de la entitat, tot propiciant un model sostingut i subjecte a controls de transparència i d’auditoria.

El finançament és una de les peces clau pel bon funcionament de les entitats i més de les Fundacions tutelars, que han de vetllar per l’assistència de persones judicialment amb dret de tutela.

A Catalunya, la tutela de persones amb discapacitat s’exerceix, fonamentalment, a través de entitats mitjançant els preceptes que indiquen el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya i el que regula la Llei de Serveis Socials de Catalunya, això ha permès, atendre a unes 6.500 persones a través d’un model “concertat” de facto, però no de fet. Aquesta dualitat jurídica, establerta des de fa anys, fa que hi hagin disfuncions estructurals al finançament d’aquestes entitats, i sovint amb algunes repercussions sobre l’atenció que requereixen les persones tutelades, forçant a rebaixar, en ocasions puntuals, a una atenció que és pot qualificar de legal (compliment estricte de les ratis legals), però no d’excel•lent.

Objectius

 • 6.1- Garantir el finançament de les despeses estructurals amb les aportacions de l’administració competent
 • 6.2- Establir un pla de finançament estructural a partir de la societat civil i el mecenatge.
 • 6.3.- Establir un pla de finançament a partir dels compromisos socials que estableixen els municipis i les entitats locals.
 • 6.4.- Establir un equip econòmic al sí del Patronat, coordinat amb les gerències de les entitats que integren el Patronat de la Fundació Tutelar Família i Societat.
 • 6.5.- Elaborar un Pla “d’Amics de la Tutela”. Per a generar compromís social i recursos. (Donatius amb deduccions fiscals-IRPF-; Responsabilitat Social Corporativa; Mecenes...).
 • 6.6.- Consolidar la col•laboració amb les entitats del sector, (Coordinadora d’entitats Tutelars, Dincat, Ecom, ...) per assolir un millor finançament de les entitats tutelars.

Línia estratègica 7

Establir un programa de comunicació interna i externa per a donar a conèixer la funció de la Fundació Tutelar i també els drets de les persones amb discapacitat en relació a la tutela.

La tutela, és un dret força desconegut per la societat, d’aquí ve l’interès per a fer conèixer aquest dret de les persones discapacitades judicialment, per això és necessari considerar una línia del Pla Estratègic dedicat a la comunicació, i així facilitar el coneixement dels drets d’aquestes persones i cercar complicitats socials d’abast cultural i també de regulació.

Objectius

 • 7.1.- Elaborar un pla de comunicació. Aquesta eina ha de permetre donar a conèixer totes les tasques que realitza la pròpia Fundació Tutelar i així millorant-ne el funcionament i nodrint-se d’idees tant de dins la Fundació com de l’exterior. De la mateixa manera que divulgar les accions de la Fundació vers a l’exterior i fer-les conèixer.
 • 7.2.- Establir un equip de persones, del Patronat i voluntàries, que vetlli pel seu compliment. Persones vinculades a l’esperit social amb ganes de col•laborar amb la Fundació i disposades a adquirir una formació si s’escau. Una nova perspectiva que alimenta amb aire fresc i idees a la Fundació i que és una peça clau d’integració a la societat.

Línia estratègica 8

Consolidar l’organització, la gestió dels recursos humans, d’acord amb les necessitats actuals i amb les previsions futures, potenciant la formació dels professionals, del voluntariat i la dedicació de les entitats col•laboradores així com el creixement dels socis protectors.

Un dels valors de la Fundació Tutelar Família i Societat, és l’equip humà de professionals que l’integra, d’aquí l’interès en promoure models de gestió del personal que doni compliment a una gestió eficient i de qualitat basada en la planificació centrada en la persona tutelada, per això es necessari establir indicadors de qualitat, permetent així una avaluació continuada de llur gestió.

Pel que fa a les persones voluntàries, caldrà també valorar els instruments de qualitat de les seves actuacions, per això es seguirà com a guia de referència el document elaborat pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya: Entitats tutelars: avaluació externa de la qualitat de les entitats tutelars de Catalunya: Indicadors d’avaluació de qualitat. Octubre 2002.

Objectius

 • 8.1.- Protocolitzar les actuacions i serveis específics tant pel que fa a la qualitat de l’atenció personalitzada com pel que fa a la gestió, sempre d’acord amb els preceptes legals de Transparència a Catalunya (Llei 14/2014)
 • 8.2.- Assegurar el coneixement del personal professional i voluntari sobre els drets de les persones tutelades

Establir i desenvolupar objectius en els àmbits següents:

A.- Personal professional
1.- Atenció a la persona dins de la seva singularitat
2.- Relació, informació i drets dels tutelats
3.- Coordinació
4.- Organització i gestió

B.- Voluntariat
5.- Programa de foment i seguiment del voluntariat.
6.- Promoure la formació
7.- Pla d’activitats entre els voluntaris i les persones tutelades.
8.- Programa de foment del voluntariat tècnic

C.- Patronat
9.- Determinar funcions i organització interna del Patronat.
10.-Reglament de Règim Intern