presentació

Memoria activitats 2015

Servei de tutela i curatela

El servei de Tutela, curatela i defensa judicial, que constitueix la nostra activitat principal, ha començat el 2015 amb l’exercici de 30 càrrecs tutelars acceptats fins finals de l’any anterior. Durant l’any 2015 s’han assumit 6 nous càrrecs tutelars més, encara que per part dels diferents Jutjats encara no s’ha realitzat l’acte d’acceptació dels càrrecs per canvis interns en el funcionament del Jutjat. Al finalitzar l’exercici el nombre total de tutelats és de 31.

nombre de carrecs

Servei de pretutela

Aquest servei, previ a l’exercici efectiu de la tutela, és de la màxima importància per tal d’assolir un nivell òptim de coneixement i confiança entre les futures persones a tutelar, les seves famílies i el personal de l’àrea social que assumirà la tutela efectiva.

Amb aquesta relació prèvia, el dia que s’assumeixi la tutela es garanteix la continuïtat de tracte i s’eviten situacions de rebuig emocional per part dels tutelats.

D’aquestes pretuteles, la Fundació ha acceptat 6 nous casos.

Atenció i informació a usuaris i famílies

Durant l’exercici s’ha continuat desenvolupant l’activitat d’atenció, informació i tramitació. En concret, s’han atès un total de 30 casos, relacionats amb tutela, Incapacitació, testaments, herències, remocions, pretutela, administració patrimonial, custòdia, recursos i informació en general de temes relacionats amb la discapacitat intel•lectual.

Participació en activitats externes

Amb l’objectiu de donar a conèixer i difondre informació sobre els procediments de tutela i altres aspectes que hi estan relacionats, com la incapacitació legal, la pretutela o el testament, des de la Fundació s’ha participat en diverses jornades, organitzades per Entitats ciutadanes i Ajuntaments.

Activitats

Trobades de caire lúdic i sociocultural per desenvolupar relacions socials, enfortir l’autoestima i potenciar el vincle, la proximitat i la confiança entre la persona tutelada, els professionals i l’Entitat.Dades econòmiques

Dades econòmiques provisionals exercici 2015:Dades Económiques