presentació

Col.labori amb nosaltes - butlleta de col·laboracióLes dades que s’introdueixin no seràn guardades en cap suport electrònic de la Fundació i només seran transmeses al servidor de internet, de forma encriptada, per confeccionar la butlleta de col•laboració que, un cop impresa, l'hauran de trametre a La Fundació Tutelar Familia i Societat, carrer Les Valls, 28, 1er.-2a., Sabadell, per correu ordinari.               

Dades bancàries(no cal que introdueixi els zeros a l'esquerra)